ร้อยไหมทองคำ ข้อเสีย

ร้อยไหมทองคำ ข้อเสีย

ร้อยไหม (7)

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนตัดสินใจเลือกรักษาด้วยวิธีนี้คือ ต้องพิจารณาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งภาวะแทรกซ้อนจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำ วัสดุที่ใช้  การเตรียมตัวก่อนมารับการรักษา การปฏิบัติตัวหลังการรักษา ตลอดจนแพทย์ผู้ทำการรักษาต้องแจ้งผู้รับการรักษาให้ทราบถึงผลดี ผลเสีย ของการรักษาด้วยวิธีนี้ นอกจากนี้แพทย์จะต้องมีหลักเกณฑ์ในเลือกผู้ที่เหมาะสมที่ควรได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวคือ ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาควรมีอายุอยู่ในช่วง 35 – 55 ปี เพราะเป็นช่วงอายุที่เริ่มมีคอลลาเจนลดลงแต่เซลล์ผิวหนังยังคงมีศักยภาพพอที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาทดแทนได้จากการร้อยไหม ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาควรจะต้องไม่มีโรคประจำตัวหรือเป็นโรคที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ภาวการณ์แข็งตัวของเลือดผิดปกติ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ขา ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเช่นรับประทานยาที่กดภูมิคุ้มกัน หรือเคยมีประวัติแพ้วัสดุเส้นไหมที่ใช้ในการร้อยไหม

อีกทั้งต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการโดนความร้อน หากบริเวณที่ร้อยไหมทองคำไป โดนความร้อนจัด จะทำให้เกิดการผิดรูปทรงที่ควรจะเป็น อีกทั้งไหมทองคำนี้ยังไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ข้อเสียอีกอย่างคือ ผู้ที่ผ่านการร้อยไหมทองคำไม่สามารถจะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือศัพท์เทคนิคเรียกว่า คอมพิวเต็ดโทโมกราฟ : ซีที (Computed tomograph : CT หรือ CT Scan) และปัจจุบันมีเครื่องถ่ายภาพอวัยวะ โดยอาศัยพลังแม่เหล็กมาใช้ เครื่องดังกล่าวมีชื่อว่า เอ็มอาร์ไอ (MRI : Magnetic Resonance Imaging) ซึ่งเป็นเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถเห็นภาพอวัยวะได้ละเอียดและดีขึ้น ซึ่งใช้วินิจใช้โรค ดังนั้นแล้ว ผู้ที่ทำการร้อยไหมทองคำก็จะไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจชนิดเหล่านี้ได้ เพราะผู้ตรวจจะต้องถอดโลหะออกจากร่างกายทั้งหมด ซึ่งไหมทองคำก็ถือว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่ง ข้อดีของการร้อยไหมทองคำคือ อยู่ถาวร แต่ ข้อเสียคือ ราคาสูง เป็นสิ่งแปลกปลอมที่อาจทำให้ผิวหนังอักเสบและอาจก่อให้เกิดพังพืดสะสมจนกลายเป็นเนื้องอกได้ ต้องมีการดูแลและระมัดระวังเป็นพิเศษ

ปัจจุบันนี้มีการแข่งขันด้านธุรกิจเสริมความงามกันอย่างดุเดือด มีการโฆษณาชวนเชื่อที่อาจเกินความจริงไป ดังนั้นบทความของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเรื่องนี้ได้นำเสนอข้อเท็จจริงและความรู้ทางวิชาการจากผลการศึกษาเรื่องการร้อยไหม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่จะเลือกหรือไม่เลือกการรักษาด้วยวิธีนี้